เอกสารประกอบการประชุมกรรมการบริหาร กสพท ครั้งที่ 6/2561เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1.1 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1.2 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1.3 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1.5 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1.6 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1.7 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4.3-1 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4.3-2 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5.1.3 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5.2.2 ดาวน์โหลด
เอกสารอ้างอิง 1.1 ดาวน์โหลด
เอกสารอ้างอิงแนบ 1.7-1 ดาวน์โหลด
เเอกสารอ้างอิงแนบ 1.7-2 ดาวน์โหลด
เอกสารอ้างอิงแนบ 1.7-3 ดาวน์โหลด
เอกสารอ้างอิงแนบ 1.7-4 ดาวน์โหลด
เอกสารอ้างอิงแนบ 1.7-5 ดาวน์โหลด
เอกสารอ้างอิงแนบ 1.7-6 ดาวน์โหลด
เอกสารอ้างอิงแนบ 4.3-1a ดาวน์โหลด
เอกสารอ้างอิงแนบ 4.3-1b ดาวน์โหลด
เอกสารอ้างอิงแนบ 4.3-1c ดาวน์โหลด
เอกสารอ้างอิงแนบ 4.3-2a ดาวน์โหลด
เอกสารอ้างอิงแนบ 4.3-2b ดาวน์โหลด
เอกสารอ้างอิงแนบ 4.3-2c ดาวน์โหลด
MEWG MedED 2561 WS project eval for committee ดาวน์โหลด