ข้อตกลงว่าด้วยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2532


ด้วยคณบดีและผู้อำนวยการ ของคณะแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ในประเทศไทย ได้พิจารณาเห็นว่า การศึกษาแพทยศาสตร์และ การดำเนินงานของสถาบันการศึกษาแพทยศาสตร์ จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มี คุณภาพ และให้บริการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของประเทศชาติ ประกอบกับสถาบันการศึกษา แพทยศาสตร์อาจมีเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต จึงเห็นสมควรให้มีองค์กรกลางเป็นแหล่งประสานงาน และดำเนินการในเรื่องที่เป็นความต้องารและ ความสนใจร่วมกันของสถาบันสมาชิก ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองของการศึกษาแพทยศาสตร์ในประเทศไทย และความก้าวหน้าของ วิชาชีพแพทย์ในทางที่เหมาะสม คณบดีและผู้อำนวยการ ของสถาบันการศึกษาแพทยศาสตร์ทั้ง 8 สถาบัน ได้ร่วมประชุม ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2532 เห็นสมควรกำหนดข้อตกลงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อตกลงนี้เรียกว่า “ข้อตกลงว่าด้วยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย”
ข้อ 2 ให้ใช้ชื่อเป็นภาษาไทยว่า “กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย” ชื่อภาษาอังกฤษ “Consortium of Thai Medical Schools”
ชื่อย่อ กสพท, COTMES
ข้อ 3 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย มีองค์ประกอบดังนี้

3.1 คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย

3.1.1 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์ในประเทศไทย ที่เป็นสมาชิก
3.1.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการในข้อ 3.1.1
3.1.3 เลขาธิการ คณะกรรมการอำนวยการ อาจแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามจำนวนที่เห็นสมควร

3.2 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

3.2.1 เลขาธิการ
3.2.2 รองเลขาธิการ
3.2.3 กรรมการ ซึ่งเป็นผู้แทนของสถาบันสมาชิก สถาบันละ 1 คน ให้รองเลขาธิการคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ

3.3 สำนักงานเลขาธิการกลุ่มสถาบันฯ ประกอบด้วย

3.3.1 เลขาธิการ
3.3.2 รองเลขาธิการ
3.3.3 เลขานุการประจำสำนักงานเลขาธิการ
3.3.4 เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการ

คณะกรรมการอำนวยการ อาจแต่งตั้งผู้แทนของสถาบันสมาชิกเป็นผู้ช่วยเลขาธิการได้ตามที่เห็นสมควร
3.4 คณะกรรมการดำเนินการ โครงการ/เฉพาะกิจ

คณะกรรมการอำนวยการ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการ/เฉพาะกิจ ตามข้อบังคับของกลุ่มสถาบันฯ
ข้อ 4 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือดำเนินกิจกรรม ที่เป็นความสนใจร่วมกัน และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสถาบันฯ ไม่ใช่องค์กรทางการเมือง
ข้อ 5 การดำเนินงานของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่นใดของกลุ่มสถาบันฯ
ข้อ 6 ให้กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย แต่งตั้งประธานกลุ่มสถาบันฯ และเลขาธิการ ตามข้อบังคับของกลุ่มสถาบันฯ
ข้อ 7 การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการดำเนินการ โครงการ/เฉพาะกิจ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของกลุ่มสถาบันฯ
ข้อ 8 การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่นใด จะต้องได้รับความเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการ อำนวยการ
ข้อ 9 ให้ใช้ “ข้อตกลงว่าด้วยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย” ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2532 เป็นต้นไป

(ลงนาม) นที รักษ์พลเมือง
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

(ลงนาม) บรรเทอง รัชตะปิติ
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรเทอง รัชตะปิติ)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ลงนาม) เตชะทัต เตชะเสน
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เตชะทัต เตชะเสน)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(ลงนาม) อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

(ลงนาม) พิสิฏฐ์ สัณฑ์พิทักษ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิฏฐ์ สัณฑ์พิทักษ์)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(ลงนาม) วิจารณ์ พานิช
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(ลงนาม) ปัญญา อยู่ประเสริฐ
(พลตรีปัญญา อยู่ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

(ลงนาม) ปราโมทย์ วีรานุวัตติ์
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปราโมทย์ วีรานุวัตติ์)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ