ประวัติกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (Consortium of Thai Medical Schools)


กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2532 จากการประชุมร่วมกันของคณบดีคณะแพทยศาสตร์ทั้ง 7 สถาบัน* และผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนั้น) โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา วิจัย และบริการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในทุกระดับ ให้สอดคล้องและสนองตอบต่อนโยบายและปัญหาการ สาธารณสุขของประเทศ
  2. เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานและแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการด้านการศึกษาแพทยศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
  3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนางาน/บุคลากร และระบบข้อมูลกลางของงานทางด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  4. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อคิดเห็นและเสนอต่อรัฐบาล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในด้านการพัฒนาการศึกษาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการสาธารณสุขของประเทศไทย

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ดำเนินการโดยคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการดำเนินการ โครงการ/เฉพาะกิจ

คณะกรรมการอำนวยการประกอบด้วย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ทั้ง 7 สถาบัน ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสถาบันสมาชิก และเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน พิจารณางบประมาณและควบคุมการดำเนินงานด้านการเงินของกลุ่มสถาบัน แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย เลขาธิการกลุ่มสถาบันฯ รองเลขาธิการ และผู้แทนจากสถาบันสมาชิก สถาบันละ 1 คน มีหน้าที่ริเริ่ม และจัดเตรียมโครงการและกิจกรรมพิเศษของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เสนอแนะเรื่องที่เป็นประโยชน์และดำเนินการในเรื่องที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการดำเนินการ โครงการ/เฉพาะกิจ ประกอบด้วย เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และ/หรือกรรมการ บริหารท่านอื่น และผู้ที่คณะกรรมการอำนวยการเห็นสมควร มีหน้าที่ดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ

*คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นอกจากนี้ คณะกรรมการอำนวยการอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ ผู้มีประสบการณ์ด้านต่างๆ เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับ การดำเนินการของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบในงานทั้งสิ้นของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยมี คณะกรรมการอำนวยการเป็นฝ่ายกำหนดนโยบายและควบคุมงานของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ดำเนินการโดยรายได้จาก ค่าบำรุงและเงินสมทบค่าดำเนินการจากสถาบันสมาชิก เงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนจากบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งรายได้หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่คณะกรรมการอำนวยการ เห็นสมควร

ในปีแรก (พ.ศ. 2532-2533) กลุ่มสถาบันฯ มีแผนดำเนินงานดังนี้

  1. จัดการประชุมสัมมนาเรื่องการพัฒนาแพทยศาสตรศึกษา ระหว่างสถาบันสมาชิก 2 ครั้ง เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือระหว่าง คณาจารย์ของสถาบันสมาชิก และเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ และแนวความคิดของกันและกัน
  2. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะในการบริหารองค์กรและวิชาการให้แก่คณาจารย์ของสถาบันสมาชิก 1-2 ครั้ง
  3. จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อพิจารณาเสนอแผนการดำเนินการเพื่อที่จะให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันสมาชิกในเรื่องระบาดวิทยา คลินิก ระบบข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์ และการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขอื่น ๆ เช่น คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น
  4. ติดต่อร่วมมือกับสมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกา เพื่อหาวิธีการสนับสนุนให้คณาจารย์ในสถาบันสมาชิก ได้ไปฝึกอบรม ดูงาน ศึกษา และ/หรือทำการวิจัยในสถาบันแพทยศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกา