เกณฑ์คุณภาพเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาแพทยศาสตร์ 2548 (Criteria for Performance Excellence in Medical Education 2005 )