เอกสาร ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา

ข้อเสนอแนะของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ต่อการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 2) (19 มกราคม 2564)