คณะกรรมการ

  • คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2566 กสพท
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการด้านแพทยศาสตรศึกษา กสพท
  • ประกาศแพทยสภาที่ 1/2564 หลักเกณฑ์การขอเปิดดำเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ พ.ศ. 2564
  • รายงานการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๘
  • รายงานการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๒
  • รายงานการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๔๔
  • รายงานการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๓๖
  • รายงานการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๒๙
  • รายงานการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๒๒
  • รายงานการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๑๔