กำหนดวันประชุมคณะกรรมการอำนวยการและกรรมการบริหาร กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2563

สถานที่จัดการประชุม

กำหนดวันประชุม

กรรมการ

อำนวยการ

กรรมการบริหาร

     คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศุกร์ 17 มกราคม 2563 1 1
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2563 2
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศุกร์ 3 เมษายน 2563 2 3
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศุกร์ 29 พฤษภาคม 2563 4
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศุกร์ 17 กรกฎาคม 2563 3 5
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศุกร์ 28 สิงหาคม 2563 6
     วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ศุกร์ 16 ตุลาคม 2563 4 7
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ศุกร์ 4 ธันวาคม 2563  8