กำหนดวันประชุมคณะกรรมการอำนวยการและกรรมการบริหาร กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2564

สถานที่จัดการประชุม   กำหนดวันประชุม กรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศุกร์ 15 มกราคม 2564 1 1
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564   2
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ศุกร์ 2 เมษายน 2564 2 3
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศุกร์ 28 พฤษภาคม 2564   4
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ศุกร์ 16 กรกฎาคม 2564 3 5
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศุกร์ 27 สิงหาคม 2564   6
คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศุกร์ 15 ตุลาคม 2564 4 7
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศุกร์ 3 ธันวาคม 2564   8