กำหนดวันประชุมคณะกรรมการอำนวยการและกรรมการบริหาร กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2565

สถานที่จัดการประชุม   กำหนดวันประชุม กรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศุกร์ 21 มกราคม 2565 1 1
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศุกร์ 4 มีนาคม 2565   2
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศุกร์ 22 เมษายน 2565 2 3
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศุกร์ 10 มิถุนายน 2565   4
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ศุกร์ 22 กรกฎาคม 2565 3 5
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศุกร์ 2 กันยายน 2565   6
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศุกร์ 21 ตุลาคม 2565 4 7
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ศุกร์ 9 ธันวาคม 2565   8