กำหนดวันประชุมคณะกรรมการอำนวยการและกรรมการบริหาร ประจำปี พ.ศ.2562