กำหนดวันประชุมคณะกรรมการอำนวยการและกรรมการบริหาร กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2562

สถานที่จัดการประชุม

กำหนดวันประชุม

กรรมการอำนวยการ

กรรมการบริหาร

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ศุกร์ 18  มกราคม  2562 1 1
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศุกร์ 1  มีนาคม  2562 2
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามา ศุกร์ 19  เมษายน  2562 2 3
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศุกร์ 31  พฤษภาคม  2562 4
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช ศุกร์ 19  กรกฎาคม  2562 3 5
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศุกร์ 6  กันยายน  2562 6
คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ศุกร์ 18  ตุลาคม  2562 4 7
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลฯ ศุกร์ 6  ธันวาคม  2562  8