ประชุมกรรมการบริหารครั้งที่ 8/2561 วันที่ 7 ธันวาคม 2561 สำนักวิชา แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง