2558 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์


2558 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
วันเกิด: 12 กรกฎาคม 2477 อายุ 80 ปี

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน:

  • ที่ปรึกษาโครงการผลิตแพทยเ์พื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข
  • ประธานคณะกรรมการตดิตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ

ตำแหน่งหน้าที่สาคัญในอดีต:

  • รองคณบดีฝ่ายการศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ที่ปรึกษาคณบดฝี่ายแพทยศาสตรศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหดิล
  • ประธานคณะกรรมการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทย ทบวงมหาวิทยาลัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ:

  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

ประวัติการศึกษาระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2500  พ.บ. แพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล
พ.ศ. 2505 M. Sc. In Med วิทยาลัย เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา