2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เอื้อพงษ์ จตุรธำรง


2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เอื้อพงษ์ จตุรธำรง
เกิดเมื่อวันที่: 26 สิงหาคม พ.ศ. 2491

ประวัติการศึกษา:

  • พ.ศ. 2515  แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ. 2519  สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ. 2529  Master of Science (Education) จาก University of Southern California รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการรับราชการ:

เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ด้วยคุณลักษณะที่โดดเด่นด้านการบริหารการศึกษา จึงได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งด้านการบริหารการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา เป็นรองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลายสมัย รวมระยะเวลากว่า 22 ปี (พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2551)

และได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554 เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในวงการแพทยศาสตรศึกษาว่าเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์อย่างสูง ในด้านการศึกษา โดยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ได้แก่ ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา กรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประธานกรรมการผู้ตรวจสอบคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล รองประธานกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น ภายหลังเกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เอื้อพงศ์ จตุรธำรง ยังคงช่วยเหลือคณะและมหาวิทยาลัย โดยเป็นที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และเป็นวิทยากรหลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติด้านการศึกษาให้กับอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ผลงานทางด้านวิชาการ:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เอื้อพงศ์ จตุรธำรง เป็นเสาหลักในการบริหารและพัฒนางานจัดการศึกษาแพทยศาสตร์ โดยได้อุทิศเวลา กำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญาในการบริหารการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมาโดยตลอด ทำให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสามารถวางแผนและดำเนินการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาได้อย่างครอบคลุม

โดยใช้หลักการพื้นฐานซึ่งเป็นแก่นแท้ของการจัดการศึกษาหรือครุศาสตร์มาประยุกต์ใช้ เป็นต้นแบบและส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับจุลภาค (Microscale) อย่างเป็นระบบ เห็นความสำคัญของการจัดทำหรือพัฒนาแผนการสอนและการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นผู้นำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่เรียกว่า “กิจกรรมสังเคราะห์ความรู้” หรือ Knowledge Synthesizing Activity (KSA) มาใช้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นเตรียมคลินิก

โดยปรับลดชั่วโมงการบรรยายหรือปฏิบัติมาจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาแพทย์ได้ฝึกการประยุกต์ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ที่ได้เรียนมา รวมทั้งจัดให้มีช่วงเวลาที่นักศึกษา “กำหนดการเรียนรู้ด้วยตนเอง” หรือ Self-Directed Learning (SDL) เพื่อหาความรู้เพิ่มเติม ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนนี้ถูกนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นมา

นอกจากนี้ยังเป็นผู้บุกเบิกและวางรากฐานการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ การจัดทำเกณฑ์และดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษา รวมทั้งผลักดันให้ให้มีการนำเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไปใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2546 เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ทำให้คณะแพทยศาสตร์ต่าง ๆ เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด

รางวัลที่ได้รับ:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เอื้อพงศ์ จตุรธำรง ได้รับรางวัลเกียรติยศที่สำคัญ ได้แก่ รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู ประจำปีการศึกษา 2558 รางวัลครูแพทย์แห่งชาติ ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2524 ตริตาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2526 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2531 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2535 และเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2536 ด้วยเกียรติประวัติอันทรงคุณค่า ผลงานดีเด่น และคุณูปการดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ 520เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เอื้อพงศ์ จตุรธำรง ได้รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติสืบไป