2557 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง ม.ร.ว.จันทรนิวัทน์ เกษมสันต์


2557 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง ม.ร.ว.จันทรนิวัทน์ เกษมสันต์
วันเกิด: 24 กรกฎาคม 2471
เกิดที่: กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ

ประวัติการศึกษาระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2485 จบชั้นมัธยมปีที่ 6 จากโรงเรียนราชินี
พ.ศ. 2485 – 2487 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2487 – 2490 เตรียมแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2490 – 2494 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลปริญญาแพทยศาสตร์บณัฑิต
พ.ศ. 2494 – 2496 แพทยป์ระจาบา้นและแพทยป์ระจาบา้นอาวโุสแผนกกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พ.ศ. 2498 – 2501 สอบได้ทุนของสมาคมสตรีอุดมศึกษาอเมริกนั และของมูลนิธิฟุลไบรท์ ไปศึกษาอบรมสาขากุมารเวชศาสตร์
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา