หน้าแรก กสพท./สสส.

กำหนดการประชุม

รายงานกำกับทิศ 52

รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงาน

รายงานการประชุม กับเครือข่าย52

รายงานการประชุม คณะทำงาน52

แบบฟอร์มรายงานและการเงิน

ดาวน์โหลด หนังสือและคู่มือ

การประเมินผล

ดาวน์โหลดหนังสือ และ คู่มือ
                                           
หน้า 4 3 2 1
 

(สรุปบทเรียน) 1 ทศวรรษแผนงานโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ

1. คำนำ
2. บทสรุปผู้บริหาร
3. ส่วนนำ
4. วิวัฒนาการแผนงานโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ
5. ผลการศึกษาการดำเนินงาน
6. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
7. กรอบเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
8. เกณฑ์คุณภาพเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ปี 2550
9. เกณฑ์ความรู้ความสามารถมนการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ปี 2555
10. รายชื่อหนังสือ/สิ่งพิมพ์ที่ผลิต ปี 2545-2555
11. ภาพกิจกรรม/หนังสือที่น่าสนใจ
12. ปกหลัง
   


 
HELP ME! (Health Empowerment Learning Package in Medical Education)
1. HELP ME Vol.1
   
   
   
 


 

Siminar Health Promotion Medical School 4th

1.

ปกหน้า

2.

เนื้อหาที่ 1

3.

เนื้อหาที่ 2

 

 

HP in Med Chula V2

1.

ปกหน้า

2.

ปกหลัง

3.

เนื้อหา

 
 

หนังสือเรื่อง สร้างจะนำซ่อมได้อย่างไร

1.

หน้าปก

2.

ส่วนที่ 1

3.

ส่วนที่ 2

 

 


Copyright ©2005 http://www.cotmes.org