หน้าแรก กสพท./สสส.

กำหนดการประชุม

รายงานกำกับทิศ 52

รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงาน

รายงานการประชุม กับเครือข่าย52

รายงานการประชุม คณะทำงาน52

แบบฟอร์มรายงานและการเงิน

ดาวน์โหลด หนังสือและคู่มือ

การประเมินผล

ดาวน์โหลดหนังสือ และ คู่มือ
                                           
หน้า 4 3 2 1
 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง Health Promotion in Preclinical Teaching

1.

หน้าปก

2.

คำนำ

3.

รายละเอียดโครงการ

4.

รายงานการสรุปโครงการ

5.

การบรรยายเรื่อง What is Health & Health Promotion

6.

การบรรยายเรื่อง บทบาทของคณะแพทยศาสตร์ ในการจัดการศึกษาด้านสร้างเสริมสุขภาพ

7.

การบรรยายเรื่อง What dit we do in the past?

8.

Group work 1: What did we do in the past?

9.

Group work 2: Health promoting in Pre-clinical setting

10.

ผลการประเมิน การประชุมเชิงปฏิบัติการ

11.

สรุปประเมินโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ

12.

ภาคผนวก

13.

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

 


 

รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
โครงการสัมมนาเครือข่ายคณะทำงาน ด้านการสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนแพทย์

1.

หน้าปก

2.

ปกใน

3.

คำนำ

4.

ทิศทางและโครงสร้างการดำเนินงาน

5.

การนำเสนอโครงการ

6.

โครงการพัฒนาบริการโรงเรียนแพทย์

7.

โครงการพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ

8.

โครงการพัฒนาบริการชุมชน

9.

การนำเสนอโครงการของนักศึกษา

10.

สรุปแนวทางการพัฒนาเครือข่าย

11.

ภาคผนวก

 


 

การพัฒนาตัวชี้วัดด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
ของระบบพัฒนาและรับรองคุณภาพ ในโรงเรียนแพทย์

1.

หน้าปก

2.

สารบัญ

3.

คำกล่าวเปิดการสัมมนา

4.

มุมมองวิชาชีพพยาบาล

5.

มุมมองวิชาชีพทันตแพทย์

6.

มุมมองด้านสังคม

7.

มุมมองการพัฒนาคุณภาพ HA

8.

มุมมองโรงเรียนแพทย์

9.

เกณฑ์มาตรฐานใหม่

10.

ตัวชี้วัดด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โรงเรียนแพทย์

11.

อภิปรายแสดงข้อคิดเห็น

12.

ภาคผนวก

 

Copyright ©2005 http://www.cotmes.org