หน้าแรก กสพท./สสส.

กำหนดการประชุม

รายงานกำกับทิศ 52

รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงาน

รายงานการประชุม กับเครือข่าย52

รายงานการประชุม คณะทำงาน52

แบบฟอร์มรายงานและการเงิน

ดาวน์โหลด หนังสือและคู่มือ

การประเมินผล

รายงานการประชุมกรรมการกำกับทิศ 2552

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง ครั้งที่ 2/2552 แผนงานโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ ระยะที่ 4 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2552
รายงานการประชุมกรรมการกำกับทิศ วิสามัญครั้งที่ 1/2552 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 10.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมงานแพทยศาสตรศึกษา ชั้น 5 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมกรรมการกำกับทิศทาง ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 15.40 – 18.00 น. ณ ห้องประชุม พ.อ.อาทร ชนเห็นชอบ ห้อง 1 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
 

Copyright ©2005 http://www.cotmes.org