ข้อบังคับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยสถาบันรองรับมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ พ.ศ.2559