รายนามคณะกรรมการบริหาร กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 2564

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี
เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
avudh.s@cmu.ac.th
2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิยาลัยมหิดล
rungnirand.pra@mahidol.ac.th
3. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตลัดดา  ดีโรจนวงศ์
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
jitladda.d@gmail.com
4. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงประภาพร  สู่ประเสริฐ
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
prapaporn.su@cmu.ac.th psuprase@gmail.com
5. ศาสตราจารย์ นาวาเอก นายแพทย์อนันต์  โฆษิตเศรษฐ
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
anun.kos@mahidol.ac.th
6. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
kamoje@kku.ac.th
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกันยิกา  ชำนิประศาสน์
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
kanyika.c@psu.ac.th
8. พันเอก ศาสตราจารย์ มฑิรุทธ์ มุ่งถิ่น
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
mathirut@hotmail.com
9. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อรุชา  ตรีศิริโชติ
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
trees_ar@yahoo.com
10. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนงลักษณ์  คณิตทรัพย์
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
nkanitsap@gmail.com
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม เสรีพรเจริญกุล
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
kasem_saeree@yahoo.com
12. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาพรรณ ตันตราชีวธร
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
supapan.t@nmu.ac.th
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาวดี  มากะนัดถ์
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
supawadee_makanut@hotmail.com
14. แพทย์หญิงอัชฌา  พงศ์พิทักษ์ดำรง
รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
atcha.po@sut.ac.th
15. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรพล  เวียงนนท์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
suraponwiangnon@gmail.com
16. แพทย์หญิงปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์
รองคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
piyarat.t@ubu.ac.th
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปราการ  ทัตติยกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
pk_2419@hotmail.com
18. รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชาติ  พันธ์สวัสดิ์
รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
chuchard.pu@wu.ac.th chuchard.wu@gmail.com
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลตรีปิยพันธุ์  ชีรานนท์
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
piyapan.c@pnu.ac.th
20. นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
sorawit.bo@up.ac.th
21. รองศาสตราจารย์ พลตรีหญิงแสงแข  ชำนาญวนกิจ
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
chamnanvanakij@gmail.com
22. รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์เอกชัย  โควาวิสารัช
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ekachai.kov@siam.edu
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ธัญญพงษ์  ณ นคร
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
thanyaphong.na@kmitl.ac.th
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร  อึ้งตระกูล
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการศึกษา คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
teerapat.ung@pccms.ac.th
25. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์
รองเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
fmednsr@gmail.com
26. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพาณี  เตชะเสน
รองเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
27. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม  ปิ่นเจริญ
รองเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
sutham.p@psu.ac.th
28. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์  ฉายากุล
รองเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
chairat.sha@mahidol.ac.th
29. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เฉลิม  วราวิทย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
chaloem.var@gmail.com
30. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุภาพ  เลขะกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
arnuparp.l@gmail.com
31. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต  ศิลธรรม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
soranit09@gmail.com
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อภินันท์  อร่ามรัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
apinun.aramrat@gmail.com
33. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
boonmeesathap@gmail.com