รายนามคณะกรรมการบริหาร กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 2562

 

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี
เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
avudh@loxinfo.co.th
2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิยาลัยมหิดล
rungnirand.pra@mahidol.ac.th
3. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตลัดดา  ดีโรจนวงศ์
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
jitladda.d@gmail.com
4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถวุฒิ  ดีสมโชค
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
athavudh.d@mahidol.ac.th
5. ศาสตราจารย์ นาวาเอก นายแพทย์อนันต์  โฆษิตเศรษฐ
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
anun.kos@mahidol.ac.th
6. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
kamoje@kku.ac.th
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกันยิกา  ชำนิประศาสน์
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
kanyika.c@psu.ac.th
8. พันเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุสิต  สถาวร
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
dusitstw@gmail.com
9. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อรุชา  ตรีศิริโชติ
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
trees_ar@yahoo.com
10. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนงลักษณ์  คณิตทรัพย์
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
nkanitsap@yahoo.com
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม  เสรีพรเจริญกุล
รองคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
kasem_saeree@yahoo.com
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จิโรจน์  สูรพันธุ์
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
chiroj@nmu.ac.th
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาวดี  มากะนัดถ์
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
supawadee_makanut@hotmail.com
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรทิพย์ นิ่มขุนทด
รองคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
porntipnimk@sut.ac.th
15. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรพล เวียงนนท์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
suraponwiangnon@gmail.com
16. นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ
รองคณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
weerawat.p@NHSO.GO.th
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ  ตั๊นสวัสดิ์
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
tawetans@hotmail.com
18. นายแพทย์สุรศักดิ์  วิจิตรพงศ์จินดา
รองคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
surasak.vi@wu.ac.th
19. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ สุขธนะ
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
yaowalark.s@pnu.ac.th
20. แพทย์หญิงจิตรลดา  อุทัยพิบูลย์
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
aoyaimc015@hotmail.com
21. รองศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์  วณิตย์ธนาคม
รองคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
pvanitta@gmail.com
22. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร  ลีลารัศมี
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
siall28945@gmail.com
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ธัญญพงษ์  ณ นคร
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
thanyaphong.na@kmitl.ac.th
24. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์
รองเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
fmednsr@gmail.com
25. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพาณี  เตชะเสน
รองเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
26. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม  ปิ่นเจริญ
รองเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
suthum.p@psu.ac.th
27. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์  ฉายากุล
รองเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
chairat.sha@mahidol.ac.th
28. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เฉลิม  วราวิทย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
chaloem.var@gmail.com
29. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุภาพ  เลขะกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
arnuparp.l@gmail.com
30. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต  ศิลธรรม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
soranit09@gmail.com
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อภินันท์  อร่ามรัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
apinun.aramrat@gmail.com
32. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
boonmeesathap@gmail.com