กสพท ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2565

รศ. พญ.นันทนา ศิริทรัพย์ เลขาธิการ กสพท ร่วมกับ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธ์ุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ. นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล รองเลขาธิการ กสพท. และผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ นำพวงมาลามาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ โรงพยาบาลศิริราช เนื่องในวันมหิดล วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565

“วันมหิดล” ตรงกับวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระราชบิดา
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงได้รับการถวายพระสมัญญา “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” จากพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงปฏิบัติแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศไทย ซึ่งได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ และพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศ