กสพท ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันอานันทมหิดล 9 มิถุนายน 2565

รศ. พญ.นันทนา ศิริทรัพย์ เลขาธิการ กสพท ร่วมกับ ศ. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2565 (MSE21) นำพวงมาลามาถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล อาคาร “อปร” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เนื่องในวันอานันทมหิดล    9 มิถุนายน 2565