การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการวิจัยของนักศึกษาแพทย์ – IMRC (10-11 ธันวาคม 2565) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า