ประชาสัมพันธ์การทำประชาวิจารณ์ และการประชุมพิจารณาทักษะหัตถการสำหรับบัณฑิตแพทย์-แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 4/2562

ร่วมทำประชาวิจารณ์ผ่านเว็บไซต์ http://www.md-voice.com/procedure/ และขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 4/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 12:00 – 16:00 น. ณ ห้องประชุมปาลวัฒน์วิไชย 2 (ห้อง 635) ตึกอดุลยเดชวิกรมชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โปรดดูรายละเอียดตามไฟล์แนบ