ประชุมกรรมการบริหารครั้งที่ 8/2561 วันที่ 7 ธันวาคม 2561 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8/2561 โดยในการนี้พลโท ศ. เกียรติคุณ นพ.นพดล วรอุไร คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเชียงแสน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง