ประชุมกรรมการบริหาร กสพท 4/2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2565

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี