ประชุมกรรมการอำนวยการร่วมบริหาร ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 12 ตุลาคม 2561 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐:๓๐-๑๕:๓๐ น. ณ ห้องประชุม Millennium ชั้น ๑๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๙ มหาวิทยาลัยสยาม

รูปภาพทั้งหมด