ประชุมกรรมการอำนวยการ และกรรมการบริหาร กสพท 3/2565

การประชุมกรรมการอำนวยการ และกรรมการบริหาร กสพท ครั้งที่ 3/2565 ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565