แนะนำ กสพท ในหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2565 (MSE21)

การบรรยายเรื่อง บทบาทของ กสพท ต่อโรงเรียนแพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และคณาจารย์ … โดยทีมเลขานุการ กสพท ในการอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย MSE21

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมยาใจ ณ สงขลา ชั้น 25 อาคารหอพักและพัฒนาคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย