สัมมนาจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ พ.ศ.2565 วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565

สัมมนาการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2565

ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้ออกกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาในปี พ.ศ. 2565 ส่งผลให้มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561 จะถูกยกเลิกเมื่อกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้

เพื่อเป็นการแสดงความเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อปัจจัยนำเข้าที่มีผลต่อมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ และวิพากษ์ กสพท ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา วิจัย และบริการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในทุกระดับ ให้สอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบายและปัญหาการสาธารณสุขของประเทศ จึงจัดประชุมระดมความเห็นเพื่อยก ‘ร่าง’ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2565 ขึ้นในครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมยาใจ ณ สงขลา อาคารหอพักและพัฒนาคณาจารย์ ชั้น 25 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจะจัดครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 หลังจากนั้น จักได้นำเสนอเข้าพิจารณาในที่ประชุมกรรมการ กสพท ต่อไป