โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 23 (4 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2567)

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย” รุ่นที่ 23

ด้วยคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการ พัฒนาผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์ให้มีศักยภาพ เข้าใจในบริบทสภาพแวดล้อมขององค์กร บริบทของประเทศและ ของโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ให้มีความพร้อมและมีศักยภาพสามารถบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมี ประสิทธิภาพเหมาะสม จึงเห็นสมควรให้จัดหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทยขึ้นอย่างเป็น ระบบ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารแก่ผู้บริหารของสถาบันผลิตแพทย์ทุกแห่ง ทั้งในระดับโรงเรียน แพทย์ และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และโรงพยาบาลร่วมผลิตทั่วประเทศ และส่งเสริมให้มีการพัฒนา เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

ในการนี้กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น ซึ่งจัดการอบรมปีละครั้ง ซึ่งได้มีการจัดอย่างต่อเนื่อง มาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2544 มีผู้จบหลักสูตรเป็นผู้บริหารสถาบันจำนวนมาก ครั้งนี้ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ได้ จัดขึ้นอีกเป็นรุ่นที่ 23 ในวันที่ 4 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2567  ณ ห้องประชุมยาใจ ณ สงขลา อาคารหอพักและพัฒนาคณาจารย์ชั้น 25 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย