โครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐาน (1-5 สิงหาคม 2565) ณ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย