การประชุมกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2566

การประชุมกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2566 (กรรมการอำนวยการ และกรรมการบริหาร)

ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 8.30 – 12.00 น.

ดูภาพเพิ่มเติมที่ https://drive.google.com/drive/folders/1wI-voyhDdDBCoqjq9d1pFP1gwyaNAdOG?usp=share_link