การสัมมนา การจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๕


โดย คณะทำงานวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) ร่วมกับ ฝ่ายเลขานุการ กสพท.

๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมยาใจ ณ สงขลา อาคารหอพักและพัฒนาคณาจารย์ ชั้น ๒๕
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย