โครงการแลกเปลี่ยนแพทย์ระหว่างประเทศไทยกับสหราชอาณาจักร


ตามข้อตกลงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนแพทย์ระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร
  • Health Education England ได้แจ้งให้กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยทราบว่า Wrightington, Wigan and Leigh Teaching Hospitals NHS Foundation Trust และ Edge Hill University จะรับแพทย์ไทยเข้าฝึกอบรม clinical fellowship ควบคู่ไปกับการศึกษาในหลักสูตร Master of Surgery (MCh) และ Master of Medicine (MMed) ในสาขาวิชาต่าง ๆ (ยกเว้น Reproductive Medicine) ในปีการศึกษา 2566 ดังแจ้งในที่ประชุม กสพท ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 2 กันยายน 2565
    https://drive.google.com/file/d/1qGzKZJX3o7c7uEzG7qZXaJBfUBGfi6pV/view?usp=sharing
  • ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการส่งใบสมัคร มาที่สำนักงานเลขาธิการ กสพท ภายในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565
    เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์ให้แก่ผู้สมัครต่อไป
    https://drive.google.com/file/d/1nqJiDN1Ch4qb8v3i76AjZG55KHeSdgi5/view?usp=sharing
  • โดยจะมีการสัมภาษณ์ผู้สมัครในวันที่ 22 -23 พฤคจิกายน 2565
  • ทั้งนี้ หากมีข้อซักถาม ท่านสามารถติดต่อ ศ. นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ์ ผ่านคุณศศิภา ไขยแก้ว E-mail secretary.cotmes@gmail.com หรือโทร 082-565-3875