ประกาศรับสมัคร ผอ. ศรว.


ตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 และลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๒๘ ง วันที่ 26 กันยายน 2565 นั้น รายละเอียดข้อบังคับในข้อ 14 ได้กำหนดให้มีผู้อำนวยการเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารกิจการของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ให้เป็นไปตามกฎหมาย ได้แก่

  • บริหารกิจการตามอำนาจหน้าที่ ตามนโยบายของคณะกรรมการบริหาร
  • ออกหนังสือรับรองผลการสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติผลการสอบของผู้มีสิทธิสอบ
  • จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของ ศรว. ต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
  • จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ ศรว. เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
  • กำกับดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานของ ศรว.

โดยผู้อำนวยการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(2) มีประสบการณ์เป็นอาจารย์ในสถาบันผลิตแพทย์ไม่น้อยกว่า 15 ปี
(3) มีประสบการณ์บริหารการศึกษาตั้งแต่ระดับหัวหน้าสาขาวิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไป และ
(4) สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา (ในกรณีที่ไม่สามารถสรรหาผู้ที่สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาได้ ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาเป็นเฉพาะกรณี)

ทั้งนี้ คณะทำงานจัดการสรรหา/เสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการ ศรว. ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการ กสพท ได้จัดทำเอกสารสำหรับผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติดังข้างต้น สมัครเข้ารับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศรว. โดยต้องยื่นโดยตรงแก่คณะทำงานฯ ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2565 ทาง email: secretary.cotmes@gmail.com จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

https://drive.google.com/file/d/1X9xj-6hFeeRwQZde-LamCHXKB99EqcHO/view?usp=share_link