ประชุมวิชาการในรูปแบบ Online “การแพทย์แผนไทยประยุกต์กับการพัฒนาการแพทย์แผนไทยให้ยั่งยืน 2565: แพทย์แผนไทยก้าวทันยุคปัจจุบัน”


ขอเชิญแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ บุคลากรทางการแพทย์ หรือ ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2565
“การแพทย์แผนไทยประยุกต์กับการพัฒนาการแพทย์แผนไทยให้ยั่งยืน 2565 : แพทย์แผนไทยก้าวทันยุคปัจจุบัน”
ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2565
ผู้ที่เข้าร่วมงานประชุมจะได้รับใบระกาศนียบัตรการเข้าร่วมทุกคน ตามข้อกำหนดของสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
โดยสแกน QR Code
หรือคลิก link >> https://forms.gle/d89rC4tYDUcPouNVA