รายนามคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 2566

1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ  โลจนาภิวัฒน์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
5. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ภัทรพงษ์ มกรเวส
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7. พลตรีธำรงโรจน์ เต็มอุดม
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ชุมช่วย
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข
อธิการวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จักราวุธ มณีฤทธิ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
13. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ
คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15. อาจารย์ นายแพทย์ประวิ อ่ำพันธุ์
คณบดีวิยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
17. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์
คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
19. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
20. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศุภกร โรจนนินทร์
คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
21. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์  เบญจพลพิทักษ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
22. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ ศรีเกียรติขจร
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร  อึ้งตระกูล
รักษาการ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
24. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สารเนตร์ ไวคกุล
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
25. ศาสตราจารย์วุฒิคุณ ดร. นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สวรรค์ ขวัญใจพานิช
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
27. รองศาสตราจารย์ พลเอกชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อดิศว์ ทัศณรงค์
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
29. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
30. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์ ฉายากุล
รองเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย