ติดต่อ

สำนักงานเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย อาคารอานันทหิดล ชั้น4 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย อาคารเรียนรวมชั้น 8 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200

เวลาทำการ E-mail ภายใน - คณะแพทย์: consortium.thai@gmail.com

โทรศัพท์: 082-565-3875

แผนที่