สถาบันสมาชิก

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา ชั้น 5-7
คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
50 ถนนงานวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

https://medicine.ku.ac.th/

คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

47/99 อาคาร 7 ชั้น 4 (ภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดนนทบุรี) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

https://med.pi.ac.th/

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เวสเทิร์น

คณะแพทยศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล
โทรศัพท์ 02-5635252 ต่อ 6102
medicine.md@western.ac.th

https://www.western.ac.th/pages/md-medicine

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

16/10 หมู่ 2 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

https://www.md-btu.com/

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

906  ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

http://www.pccms.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/medic.php

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 14
มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนน เพชรเกษม
บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

http://www.medsiamu.com/newmedsiam/

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ชั้น 4 อาคารปรีคลินิก M3
333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

http://medicine.mfu.ac.th/

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

http://www.medicine.up.ac.th/medicine/

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 99  หมู่ที่ 8  ต.โคกเคียน  อ.เมือง  จ.นราธิวาส 96000

http://med.pnu.ac.th/

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 อาคารวิชาการ 9 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

https://smd.wu.ac.th/

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

http://med.buu.ac.th/med/th/

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

http://www.cmp.ubu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

269 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จ.มหาสารคาม 44000

https://med.msu.ac.th/web/

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

http://imdata.sut.ac.th/im-sut/

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

http://www.med.nu.ac.th/fom/th/

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

681 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

http://www.vajira.ac.th

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

เลขที่ 2 อาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

https://www2.rsu.ac.th/faculty/College-of-Medicine

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

95 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

https://med.tu.ac.th/

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

62 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จ.นครนายก 26120

http://med.swu.ac.th/th/

วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎเกล้า

315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

https://pcm.ac.th/

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

http://medinfo.psu.ac.th/new2015/

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

https://www.md.kku.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

270 ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

https://med.mahidol.ac.th/th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

http://www.med.cmu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขที่ 1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

https://www.chula.ac.th/academic/faculty-of-medicine/

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

http://www.si.mahidol.ac.th