ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง ประเทศไทย (Consortium of Thai Medical Schools)

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2532 จากการประชุมร่วมกันของคณบดีคณะ แพทยศาสตร์ทั้ง 7 สถาบันและผู้อำนวยการวิทยาลัย แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ทั้งหมด ที่มีอยู่ในขณะนั้น) โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง ประเทศไทย (Consortium of Thai Medical Schools)