กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาจารย์ในสถาบันผลิตแพทย์ พ.ศ. 2567