รายงานการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๒