รายงานการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๔๔