รายงานการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๐๗