รายงานการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๑๔