รายงานการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๒๒