รายงานการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๓๖