การประเมินอิงสถานทำงาน (workplace-based assessment) พญ.จิติมา ติยายน (8 กุมภาพันธ์ 2564)