การสอนเวชจริยศาสตร์สำหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์ นิพนธ์โดย นต.นพ.อรรถสิทธิ์ ดุลอำนวย รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ คณะทำงานวิชาการฯ (23 กันยายน 2564)