ข้อแนะนำในการจัดการเรียนการสอน online (5 ตุลาคม 2563)