คะแนนสอบวิชาเฉพาะ กสพท ปีการศึกษา 2565 (20 เมษายน 2565)


ประกาศผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ กสพท ปีการศึกษา 2565 (20 เมษายน 2565)